Miljø og bærekraft

Kort om hva slags mål, politikk og strategi vi har i forhold til miljø og bærekraft i Norsk Stål

Vi har en dedikert person i bedriften som jobber med energi, miljø og drift.

Miljømål

I januar 2018 ble det satt miljømål per avdeling, med tilhørende målsetninger i forhold til driften og utslipp på lokasjonen. Her har vi løpende oppfølging av målene og jevnlig gjennomgang av den totale måloppnåelsen vår. Resultatene herfra avgjør hva som prioriteres fremover.

I tillegg til avdelingenes miljømål, har vi nøysom kontroll på hvordan vi lagrer farlig avfall, samt korrekt merking av kjemikalier. Metallavfall fra produksjon blir samlet inn og hovedsaklig resirkulert lokalt i Norge. Dette avfallet bli videre omgjort til nye salgbare produkter, hvor stål og aluminium er 100 % resirkulerbart. Det jobbes også kontinuerlig med enøk-tiltak på byggene våre.

Transport

Våre produkter leveres med bil i hele Norge, dermed fokuserer vi på å bruke transportører med nye biler og lavest mulig utslipp. I tillegg jobber vi målrettet med å bedre utnyttelsesgrad av lastebilene sin rutestruktur, slik at utslipp per levert tonn stål reduseres. Fullt lastede biler bidrar også til lavere utslipp, og vi har satt opp økonomiske insentiver for kunden gjennom reduserte transportpriser per tonn.

Digitalisering

Norsk Stål har også gjennomført andre tiltak for å bli grønnere. Det brukes mer Skype til møtevirksomhet, og de fleste ansatte er tilgjengelig på Skype for Business – Sjekk oversikten på våre nettsider. Økt bruk av dette reduserer behovet for å reise i bil eller fly, noe som er positivt for miljøet. Norsk Stål foretrekker og oppfordrer til bruk av elektroniske fakturaer, både som sender og mottaker. Dette reduserer papirbruken vår, samt sparer miljøet for unødvendig transport av post.

Tenk grønt i hverdagen

Det er viktig for oss å tenke miljø i hverdagen vår. Våre nye bygg har opplegg for el-biler, og de fleste kontorene har lys som slår seg automatisk av etter en viss periode med inaktivitet i rommet. Belysningen vår blir også gradvis byttet ut med LED i alle våre produksjonshaller, noe som er til stor besparelse for miljøet. Dersom flere skal samme sted kjører man sammen, og det oppfordres til bruk av kollektivtransport. Et bevisst forhold til å reise kollektivt eller sammen med kolleger som bor i nærheten bidrar også positivt til dette.