Markedsrapport - Mai 2020

Hvordan har coronakrisen påvirket stål- og metallbransjen?

Generelt

Coronaviruset har truffet verden i stor grad de siste ukene og lagt stort økonomisk press på stater, bedrifter og privatpersoner. Det er innført en rekke tiltak som setter store begrensninger for bedriftene, og i enkelte tilfeller har bedrifter stengt helt ned. Situasjonen som har oppstått gjelder for alle, men rammer ulikt. Tiltak som endrer seg raskt og forskjellig på tvers av landegrensene gjør situasjonen uklar, og bidrar til å forstyrre de normale handelsmønstrene i flere ledd. 

For Norsk Stål har situasjonen vært stabil, uten store forsinkelser og prisendringer fra leverandørene. Legeringsprisene har forandret seg mest, som nå går oppover. Aluminiumsprisen har de siste ukene økt noe etter et langvarig fall siden begynnelsen av året. Den norske kronen har vært den største utslagsgivende faktoren på hvordan prisene har beveget seg i Norge. Norges Bank har hjulpet godt i arbeidet for å stabilisere valutaene, og vi ser at kronen har styrket seg noe siden midten av mars. Dette fører til at valutaeffekten på varene får en liten nedgang på produktene som er eksponert.

Aktiviteten hos stålforbrukere og stålprodusenter

Nedstengning av flere land har ført til mindre aktivitet og lavere etterspørsel. Flere bedrifter har stanset eller redusert sin aktivitet, deriblant bilprodusentene i Europa. Her har en rekke av aktørene i bilindustrien valgt å midlertidig stenge produksjonen, noe som har betydelig påvirkning for stålforbruket. Mange av leveringene til bilsegmentet har blitt forskjøvet lengre ut i tid, og man forventer at aktiviteten gradvis vil øke fremover. Bygningsarbeid er kanskje det som står mest stabilt i krisen, hvor de pågående prosjektene i liten grad har blitt påvirket.

En stor konsekvens av de krisene vi befinner oss i, er mangel på likviditet for bedrifter og økt arbeidsledighet. Dette fører igjen til potensielle utsettelser på eksisterende prosjekter og kutt i langsiktige investeringer. Dette vil redusere den fremtidige etterspørselen, spesielt i privat sektor.

Grunnet generelt lavere etterspørsel har flere verk har redusert eller stanset produksjonen den siste tiden, for å ta høyde for fallet i etterspørsel og smittevernsårsaker. Flere har valgt å ikke benytte seg av den fulle kapasiteten de har til rådighet, og har gjennomført vedlikeholdsarbeid.

Spørsmålet om de har klart å tilpasse seg fallet i etterspørselen er mer utydelig og produktavhengig. Historisk sett har man sjelden klart å følge etterspørselen, spesielt nedover, da det er svært kostbart og tidskrevende å stoppe produksjonen. Hittil ser det ut til at det er en generell enighet om å redusere kapasitet, i tillegg til at man har fått en del ufrivillige nedstengninger.

Nye tariffer vurderes

Den europeiske fagforeningsføderasjonen IndustriALL og stålverksforeningen Eurofer ber EU om å redusere kvoten for stålimport fra Asia med 75%. De ønsker at tariffkvotene skal reflektere de negative endringene i etterspørselen.

Frykten er at en eventuell økning av import vil forverre situasjonen for europeiske verk, og en tilbakegang til normal drift vil ta lengre tid. Dette skal trygge arbeidsplassene til verksarbeidere som er hardt rammet av krisen, og tilpasse konkurranseevnen i samsvar med situasjonen til EU i en tid hvor etterspørselen er lav. Dersom dette blir implementert vil det trolig styrke prisbildet til europeiske verk.

Skraptilgangen har utfordringer

Situasjonen har også gått ut over skraphandelen. Beskjeden fra verkene er at det har blitt en større utfordring å få tak i riktig miks av stålskrap som skal brukes i produksjonen. Dette skyldes den lave aktiviteten hos stålforbrukere som fører til at det skrotes det mindre fra industrien. Hvor man kjøper skrapet har også blitt påvirket som en følge av dette.

På en annen side så har andre råvarer, som koks og jernmalm, ikke møtt samme utfordringer. Disse varene handles på internasjonal basis, med færre aktører, større volum og lange kontrakter. Dette bidrar til å skape en mer stabil handel.

Forbehold: Denne rapporten inneholder antagelser om fremtiden som er foretatt under markedsforholdene rådende når rapporten ble utformet, og disse kan til enhver tid endre seg. Norsk Stål kan ikke garantere for at våre priser skal følge denne rapporten. Beskrivelsene av fremtiden i rapporten er våre forventninger og tolkninger - det finnes ikke garantier for at dette vil inntreffe. 

Relaterte artikler